Drejtori i Arkivave Shtetërore Vendore

Lorenc Agalliu

Ka përfunduar studimet e larta në degën Histori pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës (1997-2001). Në vitin 2010 ka kryer Master Shkencor në Histori. Në vitin 2016, ka mbrojtur titullin Doktor i Shkencave në fushën e Historisë, në Universitetin e Tiranës.

Që nga viti 2001 punon pranë Drejtorisë e Përgjithshme të Arkivave. Gjatë kësaj periudhe ka punuar në sektorë të ndryshëm; 2001-2006 specialist/arkivist; 2006-2009 Drejtor i Arkivit Shtetëror Vendor Durrës; 2009-2019 specialist/arkivist; 2019-2021 Përgjegjës Sektori në Sektorin e Përpunimit të Dokumentacionit të ASHV-ve.

Ka kryer disa trajnime në fushën e arkivistikës, të organizuara nga DPA Tiranë dhe arkivat e vendeve të ndryshme të Evropës.

Ka kryer Stazhin Teknik Ndërkombëtar të Arkivave në Arkivin Nacional të Parisit, Francë (prill-qershor 2004).

Ka marrë pjesë në projekte të ndryshme që lidhen me fushën arkivore. Pjesëmarrës në zbatimin e Projektit STAR I, Document Management System, Protocol and Archives Inventory dhe trajnues në projektin STAR-2, “Për trajnimin e punonjësve të Arkivit dhe Protokollit të Njësive të Qeverisjes Vendore”.

Referues në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe autor i një sërë artikujve shkencorë të publikuara në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Autor i monografisë shkencore me titull “Çështja çame gjatë Luftës së Dytë Botërore”. Njohës i mirë i gjuhës italiane, franceze dhe angleze. Lindur në Berat në vitin 1976.

Struktura