Manual

Në këtë faqe do gjeni manualet për mënyrën e hedhjes së inventarëve nga institucionet të cilët do të dorëzojnë dokumentacionin në arkiv.
Klikoni linkun për të aksesuar katalogun