Dokumente Pronësie

A kam të drejtë të aplikoj?
Si mund të aplikoj?
Si duhet plotësuar formulari?
Çfarë dokumentesh ruhen nga DPA?
Sa është afati i kthimit të përgjigjes dhe ku mund ta tërheq?
A ka procedurë të përshpejtuar?
Përgjigja nuk më duket e saktë. Si mund të ankohem ose të kërkojë rishikim?
Sa është tarifa?