Legjislacioni

VKM “Për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave” si dhe VKM 331, Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 360 të Këshillit të Ministrave, datë 26.04.2017

Rregullore e kërkesave social-juridike dhe Urdheri për Situatën e Krijuar nga Covid-19

Rregullore ' Për marrjen e Masave Organizative për Ushtrimin e Veprimtarisë së Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave gjatë Gjendjes së Epidemisë së Shkaktuar nga COVID-19 dhe Urdheri për Situatën e Krijuar nga Covid-19

Urdhëri dhe Rregullorja për Funksionimin e Brendshëm të Strukturave të DPA-së

Urdhëri dhe Rregullorja për Funksionimin e Brendshëm të Strukturave të DPA-së asdf asdf asdf