Dorëshkrime bizantine dhe pasbizantine

Dorëshkrime bizantine dhe pasbizantine në Arkivin Qendror Shtetëror

Kodikët mesjetarë të Fondit “Koleksioni i kodikëve” të AQSh

Në fondin arkivor të Arkivit Qendror Shtetëror ruhet një koleksion i veçantë dokumentesh, i emërtuar Fondi “Kodikët e Shqipërisë”. Ky fond mban numrin 488 dhe përmban 119 njësi ruajtjeje, të cilat janë materiale dokumentare që i përkasin të periudhës bizantine dhe pas bizantine. Nga këto njësi ruajtjeje 102 prej tyre janë të plota, kurse 17 janë fragmente.
Lexo të plotë materialin